آما

ابزارآلات آما

۱-      انواع الکترودهای جوشکاری با قوس الکتریکی

۲-      انواع سیم جوشهای مخصوص جوشکاری با گاز محافظ

۳-      انواع سیم جوشهای مخصوص جوشکاری زیرپودری

۴-      انواع سیم جوشهای توپودری

۵-      انواع پودرهای جوشکاری زیرپودری